Parhtay rahen بسم اللہ

Sab Kuch Allah Ne Banaya Hai