Niyat Aur Duain

Aaza Wazu Par Pani Chaparna

Miswak Karna

Kuli Karna

Naak Main Pani Charhana

Chehra Dhona

Kuhniyon Samet Dono Hath Dhona

Sar Ka Masah Karna

Takhno Samait Dono Paun Dhona

Wuzu Kay Baad Kay Madani Phool

Taqbeer e Tehrima kay Madani Phool

Qayam Kay Madani Phool

Ruku Kay Madani Phool

Qomay Kay Madani Phool

Sajday Kay Madani Phool

Jalsay Kay Madani Phool

Qadah karna

Salam Phernay Kay Madani Phool

Kapray Pak Karnay Ka Tariqa